ESF - Ogres tehnikums

ESF projekti

Eiropas sociālais fonds (ESF) ir galvenais ES finanšu instruments nodarbinātības veicināšanai dalībvalstīs, kā arī ekonomikas un sociālās kohēzijas sekmēšanai. ESF ir viens no ES struktūrfondiem, kas izveidoti, lai uzlabotu sociālo kohēziju un ekonomisko labklājību visos ES reģionos. ESF īpašais mērķis ir vairāk un labāku darba vietu radīšana ES, kas tiek īstenots, līdzfinansējot tādus nacionālos, reģionālos un vietējā mēroga projektus, kuru mērķis ir veicināt nodarbinātības līmeņa celšanos, uzlabot darbavietu kvalitāti un sekmēt dalībvalstu un to reģionu darba tirgu iekļautību.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Ogres tehnikums 2017.gada 30.augustā noslēdza sadarbības līgumu Nr.P6-13/11 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, lai īstenotu Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz... Lasīt tālāk
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos Ogres tehnikums iesaistījies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītī... Lasīt tālāk
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa"' Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5.kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:   Profesionālās... Lasīt tālāk
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Profesionālās izglītības kompetences centrs Ogres tehnikums 2017.gada 13.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu   Projekta īstenoš... Lasīt tālāk

 

Arhīvs