ERASMUS+ ILP4WBL

ILP4WBL logo1 web

Nosaukums: Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors (ILP4WBL) No: 2018-1-LV01-KA202-047004 –P3

Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts

Projekta apraksts: Šobrīd palielinās to uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas iesaistās DVB mācībās, līdz ar to aktualizējas arī jautājums par DVB mācību kvalitāti. Viens no kvalitatīvas prakses priekšnoteikumiem ir labi sagatavoti prakšu vadītāji un individuālās pieejas nodrošināšana katram audzēknim, ņemot vērā audzēkņa profesionālās intereses, personīgos mērķus un karjeras plānus. Lai arī individuālā plāna veidošana, audzēkņiem iesaistoties DVB, ir obligāta prasība, analizējot esošo praksi, tika secināts, ka daudziem prakšu vadītājiem tas vēl joprojām ir liels izaicinājums, jo trūkst zināšanu un prasmju. Lai palīdzētu DVB mācību vadītājiem labāk izprast individuālās pieejas nozīmi un uzlabotu viņu kompetenci individuālo mācību plānu veidošanā, kā arī, lai veicinātu individuālo pieeju kā sistemātisku un efektīvu praksi, projektā ILP4WBL tiks izstrādāta profesionālās pilnveides programma prakšu vadītājiem, sagatavoti treneri un izveidota atvērto mācību resursu datu bāze.

Projekta mērķi: pilnveidot profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu mācību prakšu vadītāju prasmes izmantot individuālo pieeju (IP) un izstrādāt individuālos mācību plānus (IMP) darba vidē balstītās (DVB) mācībās.

Projekta uzdevumi:

1) Izveidot pārskatu, kurā tiks apkopota Latvijas, Lietuvas un Somijas  pieredze un atspoguļoti izaicinājumi, ar kuriem saskaras prakšu vadītāji no skolām   un uzņēmumiem, izmantojot individuālo pieeju (IP) un individuālos plānus (IMP) DVB mācībās.

2) Izstrādāt inovatīvu  mācību programmu prakšu vadītājiem.

3) Izveidot atvērto  mācību  resursu datu bāzi ar piemēriem un uzdevumiem.

4) Sagatavot 23 vadošos trenerus, kuri  darbosies kā tālākizglītotāji savās valstīs.

5) Novadīt mācību  programmas aprobācijas seminārus 90 prakšu vadītājiem Latvija, Lietuvā un Somijā.

6) Noorganizēt 6 starptautiskās mācību prakses profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izmantojot IP un IM.

Projekta kopējais finansējums: 258 727 EUR

Projekta partneri:

Koordinators - Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija

Mācību un konsultāciju centrs SIA “Baltic Bright” – Latvija

Ogres tehnikums – Latvija

Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera – Lietuva

SIA Rietumkrasta izglītība WinNova – Somija

Kauņas profesionālās izglītības centrs – Lietuva

Espo reģiona apvienotais izglītības centrs „Omnia" – Somija

 

Starptautiskās tikšanās:

1 15.-16. oktobris, 2018, Rīga, Latvija

Ogres tehnikumu projektā pārstāv direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka un Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere. Projekta ietvaros katra dalībvalsts institūcija iepazīstināja pārējos partnerus ar darba vidē balstītu mācību īstenošanas vadlīnijām un normatīvo regulējumu, darba vidē balstītu mācību dokumentiem, tai skaitā ar individuālo plānu, kurš ir ļoti būtisks dokuments un kura satura izstrādes metodika būs viena no galvenajām projekta aktivitātēm. Tikšanās laikā visus iepazīstināja ar projekta metodoloģiju, noteica katras partnervalsts lomu projekta norisē, dalībnieki ieguva informāciju par sasniedzamajiem intelektuālajiem rezultātiem, kā arī par projekta komunikācijas, izplatīšanas un kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju.

 2 ILPWBL 2  3 ILPWBL 2

 

2 2. – 4. aprīlis, 2019, Kauņa, Lietuva

No 2019. gada 2. līdz 4. aprīlim Ogres tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka un Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere piedalījās projekta darba grupas 2. sanāksmē Kauņas profesionālās izglītības centrā un Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamerā, Lietuvā.

Kauņas profesionālās izglītības centra apmeklējuma laikā tikām iepazīstināti ar šīs izglītības iestādes īstenotājām izglītības programmām, apskatījām praktisko mācību darbnīcas, laboratorijas – kokapstrādes, santehnikas darbu, automehāniķu darbnīcas. Tā ir liela skola, īsteno starptautiskās sadarbības projektus un nodrošina audzēkņu apmaiņu dažādu projektu ietvaros. Darba vidē balstītas mācības ir tikai pašā sākumposmā, šobrīd sāk aktīvi sadarboties ar uzņēmumiem un darba devējiem.

Projekta tikšanās 2. dienā Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamerā tika runāts par Atvērto Izglītības Resursu (Open Education Resources – OER) platformas izveidi projektā, tās saturu un katras dalībvalsts uzdevumiem šī satura izveidē un nodrošināšanā.

Picture1 kauna3 

Sīkāk par projektu lasīt 2019. gada maija izdevumā - Newsletter #1.

Erasmus logVISC