Mežsaimniecības tehniķis

Izglītības programma

Mežsaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija

Mežsaimniecības tehniķis

Programma akreditēta

Līdz 2018.gada 7. jūnijam

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Matemātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Informātika
 • Svešvalodas
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Meža botānika
 • Meža bioloģija
 • Koksnes mācība un kokzāģēšana
 • Ģeodēzijas pamati
 • Dendroloģija
 • Dabas un meža aizsardzība
 • Ceļu satiksmes noteikumi
 • Tehniskā grafika
 • Motorinstrumenti
 • Darba aizsardzība
 • Mežu atjaunošana
 • Meža izstrāde
 • Mežsaimniecības mehanizācija
 • Medību saimniecība
 • Mežu taksācija un ierīcība
 • Mežsaimniecības plānošana
 • Mežkopība

Kvalifikācijas prakse  ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

 • Veikt, plānot, kalkulēt un organizēt meža sēklkopības darbus, meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un mežaudžu kopšanu, meža infrastruktūras uzturēšanu.
 • Veikt darbus kokaudzētavās.
 • Iestigot, uzmērīt mežu, noteikt meža taksācijas rādītājus un strādāt ar elektroniskajiem mērinstrumentiem un specializētajām mežsaimniecības datorprogrammām.
 • Ievērot meža un vides aizsardzības prasības un mežsaimniecības normatīvos aktus.
 • Pazīt meža putnus, dzīvniekus un augus.
 • Ievērot ugunsdrošības noteikumus un novērtēt meža ugunsgrēka veidu, piedalīties meža ugunsgrēku dzēšanā un aizsardzības profilakses pasākumos.
 • Plānot, organizēt un pārraudzīt darbus, kontrolēt darbu izpildes gaitu un tā kvalitāti, uzskaitīt izpildīto darbu un izlietotos materiālus.
 • Ievērot darba aizsardzības prasības, strādāt izmantojot pareizus, ergonomiskus un drošus darba paņēmienus, izmantot darba aizsardzības līdzekļus, noteikt darba vides riska faktorus.
 • Atbilstoši rīkoties nelaimes gadījumā.
 • Sniegt pirmo palīdzību dažādu traumu gadījumos.