Mežsaimniecības tehniķis

Izglītības programma

Mežsaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija

Mežsaimniecības tehniķis

Programma akreditēta

Līdz 2023.gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Fizika

· Ķīmija

· Informātika

· Svešvalodas

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību kursi

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas kultūras izpratne un izpausmes

· Iniciatīva un uzņēmējdarbība

· Zaļās prasmes

· Mežsaimniecības pamati

· Meža darbu plānošana

· Meža atjaunošana un kopšana (izglītojamie iegūst motorzāģa vadītāja apliecību)

· Autovadītāju apmācības programma (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāja apliecību)

· Traktortehnikas apmācības programma (izglītojamie iegūst traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību)

· Mežizstrāde

· Meža apsaimniekošana

· Medību saimniecība

· Meža augsnes apstrāde

· Koku stādu audzēšana

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās kompetences

 

· Spēja noteikt mežaudzes kopšanas, koksnes ražas novākšanas un infrastruktūras objektu uzturēšanas darbu nepieciešamību.

· Spēja veikt meža aizsardzības pasākumus.

· Spēja piegādāt uz darbavietu mežā apsaimniekošanas darbiem nepieciešamos resursus.

· Spēja novērtēt meža apsaimniekošanas darbu apjomu, kvalitāti un izlietotos resursus.

· Spēja plānot cirsmas izstrādes darbus.

· Spēja kopt jaunaudzes ar krūmgriezi.

· Spēja veikt mežaudzes kopšanas un koksnes ražas novākšanas darbus ar ķēdes motorzāģi.

· Spēja patstāvīgi plānot laiku un organizēt ikdienas darbus.

· Spēja veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības.

· Spēja atbildīgi rīkoties ekstremālās situācijās un sniegt pirmo palīdzību.

· Spēja ievērot un nodibināt uzņēmuma darba tiesiskās attiecības, kā arī ievērot iekšējās darba kārtības noteikumus.

· Spēja veikt pienākumus, ievērojot noteiktos darba izpildes termiņus.

· Spēja veikt pienākumus, ievērojot noteiktās kvalitātes prasības.

· Spēja izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

· Spēja, veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā.

· Spēja izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā.

· Spēja sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.

· Spēja piemērot matemātisko domāšanu, plānojot darba uzdevuma izpildi.

· Spēja pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.