Meža mašīnu operators

Izglītības programma

Meža darbi un tehnika

Iegūstamā kvalifikācija

Meža mašīnu operators

Programma akreditēta

Līdz 2023.gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Fizika

· Informātika

· Svešvalodas

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību kursi

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas kultūras izpratne un izpausmes

· Iniciatīva un uzņēmējdarbība

· Zaļās prasmes

· Mežsaimniecības pamati

· Meža darbu plānošana

· Meža atjaunošana un kopšana (izglītojamie iegūst motorzāģa vadītāja apliecību)

· Autovadītāju apmācības programma (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāja apliecību)

· Traktortehnikas apmācības programma (izglītojamie iegūst meža mašīnu TR3 vadītāja apliecību)

· Mežizstrāde

· Mašinizētā mežizstrāde

· Meža mašīnu uzbūve

· Medību saimniecība

· Metināšanas pamati

· Enerģētisko šķeldu sagatavošana

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās kompetences

 

· Spēja plānot mašinizētus cirsmas izstrādes darbus

· Spēja gāzt kokus un sagatavot koksnes produktus ar harvesteru.

· Spēja izvērtēt mašinizēta darba rādītājus prasmju pilnveidei.

· Spēja pievest krautuvē koksnes produktus ar forvarderu.

· Spēja uzturēt meža mašīnas tehniskā kārtībā un veikt vienkāršus remontus.

· Spēja uzglabāt un izmantot naftas produktus mežā atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

· Spēja vadīt automobili, lai nokļūtu darbavietā mežā.

· Spēja sagatavot kravas pavaddokumentus un nogādāt kravu.

· Spēja veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības atbilstoši nozares normatīvajiem aktiem.

· Spēja atbildīgi rīkoties ekstremālās situācijās un sniegt pirmo palīdzību.

· Spēja ievērot un nodibināt darba tiesiskās attiecības, kā arī ievērot uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus.

· Spēja veikt pienākumus, ievērojot noteiktos darba izpildes termiņus.

· Spēja veikt pienākumus, ievērojot noteiktās kvalitātes prasības

· Spēja izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

· Spēja patstāvīgi plānot laiku, veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā.

· Spēja izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā.

· Spēja lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.

· Spēja pieņemt lēmumus par savas karjeras plānošanu izvēlētajā profesionālajā jomā.