Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists patstāvīgi, vides dizainera vadībā, izpilda daļu no vides dizainera pienākumiem. Sadarbībā ar citiem speciālistiem labiekārto telpu, plānojot un izstrādājot vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus publiskās telpas vides dizaina projektus. Iecer un projektē solus, veido moduļu sistēmas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumus, skolu pagalmu tikšanās vietas, velosipēdu novietnes, izstāžu stendu un tirgus stendu dizainu, norādes, svētku noformējumu gan ar grafiskiem paņēmieniem, gan veidojot objektus, noformē skatlogus un publisko pasākumu vietas. Ir ieguvis zināšanas par dažādiem materiāliem un prot tos pielietot vides noformējumā, prot veikt ieceres vizualizācijas, pielietojot atbilstošas datorprogrammas, piedalās projekta izpildes organizēšanā, sagatavošanā un prezentēšanā.

 

 
 

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Dizaineru savienība
  • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
  • Ogres novada uzņēmumi
  • Ikšķiles novada uzņēmumi

 

Izglītības programma

Vides dizains

Iegūstamā kvalifikācija

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2023. gada 9.maijam

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Literatūra

· Angļu valoda

· Saskarsme

· Matemātika

· Informātika

· Dabas zinības

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ētika

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

· Kulturoloģija

· Mākslas vēsture

· Dizaina vēsture

· Zīmēšana

· Gleznošana

· Foto un video pamati

· Krāsu mācība

· Digitālā krāsu teorija

· Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija

· Mūzikas teorija un kompozīcija

· Burtu mācība

· Tehniskā grafika

· Projektēšanas pamati

· Kompozīcija

· Digitālā kompozīcija

· Formu mācība

· Reproducēšanas tehnoloģijas

· Virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas

· Profesionālā svešvaloda

· Mārketings un reklāma

· Praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

o Izstrādāt estētiski un mākslinieciski vērtīgu vides dizaina projektu, dizaina objektu vai etalonu, pielietojot atbilstošu formu, līniju, laukumu, kolorīta, tonalitātes, stilistisko, tehnoloģisko un ergonomisko risinājumu

o Veidot publiskās telpas svētku un dažādu pasākumu noformējumu

o Projektēt un veidot telpiskus objektus un maketus

o Analizēt vidi, tajā notiekošos procesus, izprast labiekārtojamās telpas funkcionalitāti

o Izprast projekta īstenošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un mērķauditoriju

o Veikt vides foto fiksāciju, uzmērīšanu, aprakstu un funkcionālo analīzi

o Izprast telpas mēru sakarības, proporcijas un apjomus

o Zīmēt vides un objektu skices, ideju uzmetumus

o Veidot rasējumus un vizualizācijas lietojot datorprogrammas un rokas instrumentus

o Realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas: strādāt ar digitālo kameru, apstrādāt iegūtos attēlus, strādāt ar formēšanas iekārtu, sagatavot datus darbam ar CNC frēzi, ploteri, prast strādāt ar sketchup, rastra grafikas, vektor grafikas programmām, prast 3D modelēšanu

o Sastādīt orientējošu projekta izmaksu tāmi, izpildes plānu

o Analizēt projekta realizācijas gaitu, kritiskos punktus un apkopot rezultātus

o Izprast vides un dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā.

o Veikt darbu individuāli, sadarboties komandā vai grupā, plānot un organizēt izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes

o Izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā, prast piedāvāt un pārdot produktu, izmantot tirgus izpētes metodes, analizēt klienta rīcību ietekmējošos faktorus.

o Zināt par finansējuma piesaistīšanas iespējām, prast atrast iespējamo finanšu avotu, prast izstrādāt un realizēt projektu

o Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus

o Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā