Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists veic teksta, attēlu, 2d un3d grafikas, animācijas, video un skaņas integrēšanu, lai izstrādātu prezentācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas un tml. Šīs programmas apguve dod iespēju strādāt ar digitālo foto un video kameru, skeneri, printeri, 3dimensionālām programmām, apstrādāt fotogrāfijas ar datortehnikas palīdzību. Multimediju dizaina speciālists ir radošs, inovatīvs, viņam piemīt mākslinieka talants, spēja komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, mājas lapu dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot izpildītāja darbu multimediju projektēšanas, plānošanas, organizēšanas, realizēšanas un konsultēšanas funkcijas.

 

 

 

 

Izglītības programma

Multimediju dizains

Iegūstamā kvalifikācija

Multimediju dizaina speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 1.decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Literatūra

· Angļu valoda

· Saskarsme

· Matemātika

· Informātika

· Dabas zinības

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ētika

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

· Kulturoloģija

· Mākslas vēsture

· Dizaina vēsture

· Zīmēšana

· Gleznošana

· Foto un video pamati

· Krāsu mācība

· Digitālā krāsu teorija

· Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija

· Mūzikas teorija un kompozīcija

· Burtu mācība

· Tehniskā grafika

· Projektēšanas pamati

· Kompozīcija

· Digitālā kompozīcija

· Formu mācība

· Reproducēšanas tehnoloģijas

· Virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas

· Profesionālā svešvaloda

· Mārketings un reklāma

· Praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

o Veidot multimediālus projektus

o Izstrādāt un realizēt mājaslapas dizainu

o Veidot animācijas un video

o Fotografēt un filmēt, veikt materiāla pēcapstrādi datorā

o Veidot datorgrafikas darbus gan 2, gan 3 dimensijās

o Pārzināt un lietot dažādas datorptogrammas-Adobe Phptoshop, Illustrator, Flash, Aftereffects, Premiere, 3D max, Muse

o Novērtēt pilnvērtīgai multimediju projekta izpildīšanai nepieciešamo darbību kopumu

o Apzināt un ievērot pasūtītāja prasības

o Apzināt potenciālos informācijas avotus, iegūt un atlasīt informāciju

o Analizēt dizainparaugu un analogu estētisko vērtību

o Izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošāko proporciju un ritmu pamatojumu un stilistiski piemērotāko formu, līniju, laukumu risinājumu

o Veikt projekta vai tā atsevišķu elementu saskaņošanu ar pasūtītāju, darba devēju un atbildīgajiem dienestiem

o Veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskās vērtību prioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā

o Patstāvīgi sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēm multimediju produktu dizainā un tam radniecīgās jomās, apzināt un pilnveidot sadarbības iespējas ar līdzīgu profesiju speciālistiem

o Strādāt komandā

o Izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā

o Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā