Intellectual outputs

Profesionālās izglītības moduļu saturs ir pielāgojams atbilstošajam programmas veidam. Katrā modulī iekļauti sasniedzamie rezultāti, ieteicamais mācāmais saturs, novērtēšanas līmeņu apraksts un ieteicamās mācību metodes

The content of vocational education Program modules is adaptable to the relevant type of programme. Each module contains learning outcomes, content, description of learning outcome levels and the methods to be used.

Profesionālās izglītības programmas profesionālo moduļu saturs – angļu valodā.

Content of vocational education Program modules – in English.

Profesionālā tālākizglītības programma, kurā iekļauts programmas apraksts, mācību plāns, materiāli tehniskais nodrošinājums.

Further vocational education programme containing programme description, teaching plan, a list of the necessary technical supplies.

Profesionālā tālākizglītības programma – 960 stundas

 

Further vocational education programme – 960 hours

Profesionālā vidējās izglītības programma ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību – profesionālo moduļu saturs ir nemainīgs, attiecīgi pielāgots mācību stundu skaits. Izveidots izglītības programmas apguves grafiks.

Secondary vocational education programme for those who have acquired secondary education – the vocational module content is unchanged, so the number of lessons is adjusted. It also contains a schedule of teaching the programme.

Profesionālā vidējās izglītības programma ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību – 1,5 gadi (2010 stundas)

 

Secondary vocational education programme for those who have acquired secondary education – 1.5 years (2010 hours)

Profesionālā vidējās izglītības programma ar iepriekš iegūtu pamatizglītību – programmas mācību plānā papildu profesionālajiem moduļiem, kuru saturs ir nemainīgs, attiecīgi pielāgots mācību stundu skaits, iekļauti vispārizglītojošie mācību priekšmeti, lai nodrošinātu audzēkņiem iespēju iegūt profesionālo vidējo izglītību.

Secondary vocational education programme for those who have acquired basic education – the teaching plan contains additional professional modules, the content of which is unchanged, so the number of lessons is adjusted and it also includes general education subject in order to pr4ovide the opportunity for students to acquire secondary education.

Profesionālā vidējās izglītības programma ar iepriekš iegūtu pamatizglītību - 4 gadi (5768 stundas)

 

Secondary vocational education programme for those who have acquired basic education – 4 years (5768 hours)

Materiālā apkopoti teorētiska informācija par būvdarbu veidiem, izgatavojot koka, dzelzsbetona, stiklotās vai metāla konstrukcijas. Pārskats par būvniecības darbu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

The material contains theory on types of construction work when preparing wooden, reinforced concrete, glass or metal structures. There is also an overview of the legislation that applies to construction work.

 

Mācību materiāls modulim “Būvniecības procesi, būvdarbu veidi”

 

Learning material for the module „Construction processes, construction work types”

Materiālā apkopota informācija par to, kādi ir tehniskās grafikas veidi, kā tos izmanto būvniecībā, piemēri, kā priekšmetus attēlot plaknē, tehniskajos zīmējumos izmantojamie apzīmējumi.

The material includes information on the types of technical drawings; how these are used in the construction work; there are also examples on how to represent objects in a plane and information about the designations used in technical drawings.

Mācību materiāli modulim “Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde un lasīšana”

 

Learning material for the module „Developing and reading technical drawings and sketches”

Materiālā sniegta informācija, kādi instrumenti izmantojami un kā veicami ģeodēziskie darbi

The material contains information on instruments used in geodesic work and how this work is performed.

Prezentācijas materiāls modulim “Ģeodēzisko darbu izpilde”

Learning material for the module „Performance of geodesic work”

Materiālā uzskatāmi parādīts, kāda ir būvniecības procesā izmantojamā dokumentācija, kādi nosacījumi jāievēro, to aizpildot.

The material demonstrates the documentation necessary for the construction work and how to prepare this documentation.

Mācību materiāls modulim “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana”

Learning material for the module „Planning and preparing the construction work documentation”

Materiāls izmantojams kā teorētisko zināšanu bāze, apgūstot mācību moduļu “Sienu un pārsegumu konstrukciju montāža”, “Grīdas izbūve un montāža”, Jumta konstrukciju montāža” tēmas. Materiālā sniegts ieskats par daudzveidīgiem būvizstrādājumu savienojumu veidiem, to fzikālajām īpašībām un izmantošanas iespējām būvniecības procesos.

The material is to be used as a basis of theoretical knowledge when learning the following modules: „Mounting walls and covering structures”, „Floor construction and mounting” and „Mounting roof structures”.

The material contains overview of the varied types of joining building structures, their physical properties and the possible use in the construction work.

Mācību materiāls “Būvkonstrukciju savienojumi”

 

Learning material for the module „Joining building structures”

Materiālā iekļauta informācija par grīdu veidiem, izmantojamo materiālu daudzveidību un iespējām.

The material includes information on the types of floor covering, the variety of materials and possible options.

Mācību materiāls “Grīdu izbūve un montāža”

 

Learning material for the module „Floor construction and mounting”

Materiālā iekļauta informācija par būvkonstrukciju veidiem, to fizikālajām īpašībām. Par sienu siltināšanas veidiem atbilstoši būvniecībā izmantojamajiem materiāliem un sasniedzamajam rezultātam.

The material contains information on the types of building structures and their physical properties. It includes also information on the insulation types and the materials used in the building work, as well as the results to be achieved.

Materiāls “Sienu un pārsegumu konstrukciju montāža”

 

Learning material for the module „Mounting walls and covering structures”

Materiālā iekļauta mūžizglītības moduļa tēma – profesionālā svešvaloda, mācību materiāli veiksmīgai profesionālās terminoloģijas apguvei un izmantošanai.

The material contains theme on the life-long learning module, professional foreign language; it also has learning materials for a successfully learning and using the professional terminology.

Mācību materiāls modulim “Valodas un kultūras izpratne un izpausmes”

 

Learning material for the module „Understanding and manifestation of language and culture”

Materiālā iekļauti praktisko darbu uzdevumi audzēkņiem, lai mācītos sausās būves darbu pielietošanu praksē.

The material has practical tasks for the students in order to learn the use of the dry building in practice.

Mācību materiāls modulim “Sausā būve”

 

Learning material for the module „Dry building”

Materiālā iekļauta informācija par vispārīgiem drošības jautājumiem, pirmās palīdzības sniegšanas veidiem.

The material includes information on the general issues of safety and first aid.

Mācību materiāls moduļa “Sabiedrības un cilvēka drošība” tēmām.

 

Learning material for the module „Safety of society and people”

Materiālā iekļauta informācija par stikloto konstrukciju izveides iespējām, aplūkoti dažādi risinājumi to izbūvei, montāžai.

 

The material includes information on the possibilities of creating glass structures, various solutions for their construction, assembly are considered.

Mācību materiāls modulim “Ziemas dārza montāža”

 

Learning material for the module “Winter garden assembly”

  


 


Modules of learning program


 Modules of learning program in english

 

Learning program description

 

Learning program curriculum

 

Professional further education learning program

 

Language, cultural awareness and expression

 

Unit 2 task 6

 

Initiative and business

 

Design and reading of the technical drawings, sketches

 

Construction processes, types of construction work

 

Planning and preparation of the construction documentation

 

Floor construction and assembly