Pirmo kursu audzēkņu Vecāku diena Ogres tehnikumā – sākums sadarbībai četru gadu garumā - Ogres tehnikums

Pirmo kursu audzēkņu Vecāku diena Ogres tehnikumā – sākums sadarbībai četru gadu garumā

Jaunā mācību gada sākumā Ogres tehnikumā (OT) norisinās 1.kursu audzēkņu Vecāku dienas, kuru laikā vecāki tiekas ar mācību iestādes vadību un audzinātājiem, kā arī paraksta sadarbības līgumu.

2.oktobrī uz Vecāku dienu tika aicināti Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas 1.kursu audzēkņu vecāki.

Klātesošos uzrunāja OT direktore Ilze Brante, direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā Armanda Auziņa, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere, dienesta viesnīcu vadītājs Dmitrijs Usins un grupu audzinātāja Luīze Taube.

"Mēs esam profesionālās izglītības kompetences centrs - augsta līmeņa izglītības iestāde, kas nodrošina izglītību gan audzēkņiem pēc pamatskolas, gan pēc vidusskolas, gan īsteno pieaugušo izglītību. Šodien esam jūs aicinājuši pārrunāt kopīgo sadarbību, lai mēs visi kopā sasniegtu pozitīvu rezultātu. Tas nozīmē, ka audzēkņiem jāiegūst vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija. Lai tā notiktu, audzēknim jābūt sekmīgam visos mācību priekšmetos un kvalifikācijas eksāmens jānokārto uz piecām ballēm. Mēs priecājamies, ka jūs savus bērnus esat uzticējuši Ogres tehnikumam. Mūsu galvenais uzdevums ir sadarbība. Tikai kopā mēs varam visu sasniegt," sacīja I.Brante.

Direktore aicināja vecākus sekot savu bērnu sekmēm, jo nereti jaunieši attopas par vēlu, lai varētu radušos situāciju vērst par labu. OT direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā Armanda Auziņa, iepazīstinot vecākus ar audzināšanas darba specifiku tehnikumā (grupu audzinātāji nav priekšmetu skolotāji un ir pieejami visu darba dienu), skaidroja, ka visās problēmsituācijās gan audzēkņiem, gan vecākiem vispirms jāvēršas pie grupas audzinātāja.

Ņemot vērā, ka jaunieši atnākuši no dažādām skolām ar atšķirīgām prasībām, pirmajā mēnesī jaunajā mācību iestādē vairāk laika tiek veltīts, lai iepazītos un pielāgotos, ļaujot iekļauties lielas skolas kolektīvā.

Ogres tehnikumā šajā mācību gadā kopējais izglītojamo skaits ir 1 145, bet 1.kursā uzņemti 393 audzēkņi. Savukārt pieaugušo izglītības programmas apgūst 500 klausītāju. Tas nozīmē, ka tehnikumā ir iespējas izglītoties ne tikai jauniešiem, bet arī viņu vecākiem.

Audzēkņu vecāki ieguva informāciju par tehnikuma attīstības perspektīvu, pieaugušo un jauniešu karjeras izglītības iespējām tehnikumā, mācībām Starptautiskā Bakalaurāta programmā, iesaistīšanos Erasmus+ projektos, kā arī par prasībām audzēkņiem, stipendiju piešķiršanas kārtību un dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumiem.

Atšķirīgi no iepriekšējiem mācību gadiem, šogad Vecāku diena tika rīkota katrai nodaļai atsevišķi. Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņu vecāki apmeklēja tehnikumu 12.septembrī, Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vecāki – 24.septembrī, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vecāki – 25.septembrī, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vecāki – 2.oktobrī. Savukārt 11.oktobrī uz tikšanos ar tehnikuma vadību un sadarbības līguma parakstīšanu tiks aicināti to audzēkņu vecāki, kuru atvases mācās OT struktūrvienībā Rankā, kur arī notiks Vecāku diena.

"Tikšanos ar audzēkņu vecākiem esam nodēvējuši par Vecāku dienu, nevis sapulci, jo informējam vecākus par tehnikumu, tā iespējām jauniešu izglītošanā un interešu izglītības organizēšanā, dalību dažādos Latvijas mēroga un starptautiskos projektos," norāda A.Auziņa. "Šogad nolēmām Vecāku dienas rīkot atsevišķi pa nodaļām, jo katrai no četrām Ogres tehnikuma nodaļām ir sava specifika, kas saistīta ar iegūstamo kvalifikāciju. Atsevišķā tikšanās reizē salīdzinoši īsākā laikā iespējams sniegt katrai jomai raksturīgu padziļinātu informāciju. Vecāku diena kļūst individualizēta un īpašāka. Jauno formātu atzinīgi novērtējuši arī vecāki. Šajā dienā slēdzam arī sadarbības līgumu. Tas arī ir jauninājums, jo līdz šim sadarbības līgums ar vecākiem tika parakstīts, jaunietim iestājoties tehnikumā."

Tikšanās noslēgumā vecāki tikās ar grupu audzinātāju un parakstīja sadarbības līgumu par audzēkņu uzņemšanu un mācībām Ogres tehnikumā. Sadarbības līgums paredz vecāku, mācību iestādes un audzēkņa atbildību, lai četru gadu laikā veiksmīgi apgūtu izvēlēto profesiju.